Svet-Stranek.cz
TAFL.cz - world of historical table games
TAFL.cz - svět historických deskových her

Výroba lamelové zbroje ze surové kůže / Rawhide lamellar armour:TAFL.cz - world of historical table games

Výroba lamelové zbroje ze surové kůže / Rawhide lamellar armour


Úvod / Foreword

Předvlastní výrobou jsem provedl zevrubný průzkum možností vzhledu jednak historických dochovaných či jinak zaznamenaných (kresby, reliéfy) zbrojí a pro srovnání také jejich současných replik.

Z historického hlediska byly lamelové zbroje naprosto univerzálním ochranným prostředkem ve většině známého světa. Jen namátkou: Čína (použití od cca 1500 př. n.l. do středověku), Japonsko (použití od cca 4 století n.l.), Sibiř a Aljaška (použití od cca 2000 př. n.l.), Korea, Indie (zde se udržely až do koloniálních časů cca 18-19 století), Mezopotámie (Asyřané), celá oblast okolo Středozemního moře, Byzantská říše - tedy dnešní Srbsko, Makedonie a Chorvatsko (nález, mimo jiné, Svetinja v Srbsku cca 6. stol n.l.), Skandinávie (nález z Visby r. 1361), Rusko (nález v Kerči, Krym z konce 5 stol. n.l.), Kavkaz (hojné nálezy v Cibilium z cca 550 n.l.), Německo (nález v Niederstotzingen 610 n.l., v Krefeld Gellep cca 540 n.l. a v Schretzheim cca 600 n.l.), Východní Turkestán (nález Dandan-Uiliq 6. stol n.l.).

Volba materiálů dle dochovaných možností nabízí: kov (železo, bronz) nebo kůži a v případě Číny a dalších východních oblastí i vrstvený lakovaný papír.
Konstrukce samotná je poměrně jednoduchá a velikost i tvar jednotlivých lamel rovněž. To také umožnilo bezproblémovou výrobu, užívání a opravu těchto druhů zbrojí takřka po celém světě.


I have done rather deep survey in possibilities of appearence taking in account historical finds, drawings, sculptures of this armour and for comparative reasons I surveyed also current historical replicas.

From the historical point of view the lamellar armour was extremely universal protection widespread in many parts of the known world. To mention just a few examples: China (in use from 1500 B.C. till middle ages), Japan (in use from 4 cent. A.C.), Siberia and Alaska (in use from2000 B.C.), Korea, India (here they stayed in use until colonialtimes cca 18-19. cent A.C.), Mesopotamia (Assyrian), area around Meditrranean sea, Byzantine empire – current Serbia, Macedonia and Croatia (Sventija find in Serbia cca 6 cent. A.C.), Scandinavia (Visby find from yr.1361), Russia (Kerch find, in Krym from the endof 5 cent. A.C.), Caucasus (many finds in Cibilium from cca 550A.C.), Germany (Niederstotzingen find from yr. 610 A.C., Krefeld Gellep from cca 540 A.C., Schretzheim from cca 600 A.C.).

As a material according to preservations the choice is: metal (iron, bronze) or leather, in case of China and other far eastern locations a layered varnished paper can be used.

The construction itself is pretty simple and the shape and size of lamellae too. That made the manufacturing, using and fixing of this kind of armour possible for almost everyone and almost all over the world.

Popis výroby mé varianty lamelové zbroje / Lamellar armour manufacturing - description of my variant

Prosvou zbroj jsem zvolil materiál surovou kůži
(dále jen surovka) z krávy (cca 1,5,-2,0 mm tlustou) neboť je ve srovnání s kovem či klasickou tlustou vydělanou a vyčiněnou hovězinou lehká, levná a na zpracování nenáročná. Velikost lamel jsem zvolil "univerzální" tedy cca 7,0 cm délka a cca 2,5 cm šířka.


For my own lamellae armour I have chosen cow rawhide as a material (cca 1,5,-2,0mm thick) because it is very light, cheap and easy to work with when compared to metal or common thick leather. I have chosen the „universal“ size of lamellae - rectangular cca 7,0 cm long a cca 2,5 cm wide.

Jako nezbytné se ukázaly následující nástroje / Necessary tools:

Kovovépravítko (ostatní materiály trpěly značným ořezem), velké nůžky na základní stříhání lamelových pruhů a nůž na náročné pasáže, bytelná tužka, děrovací kleště, kombinačky a štípačky užívané při pozdějším sešívání zbroje a zaštipování konců surovkových šňůrek a také šídlo - to je vhodné na dopomoc při protahování
šňůrek.


Metal ruler (other material was found vulnerable), big scissors for basic shearing of lamellae stripes and a knife for tough places, thick pencil, hole making pliers, lineman´s pliers and pincers which are used during binding and for ending of rawhide cords and also a stitchig awl –great for help with pulling cord through lamellae.
Stříhání / Shearing

Surovku jsem na cca 2-3 hodiny namočil do studené vody do vany - na tak dlouho aby byla tvárná v ruce, ale přitom nenasákla příliš vody (pak je totiž nutné počítat s výraznějším scvrkáváním). Ovšem každá kůže se chová jinak je nutné to vždy individuálně vyzkoušet.
Dále jsem narýsoval a vystřihl pruhy o potřebné šířce a ty jsem poté rozdělil na jednotlivé lamely. Obvykle se mi ze šířky 2,5 a délky 7,0 cm zmenšily na 2,3 a 6,5 cm - je také třeba počítat i s tím, že každá lamelka se chová trochu jinak (variace v tloušťce i ve scvrkávání, neb se jedná o přírodní materiál).
V této fázi se hodí vystřihnout si i pěkných pár metrů šňůrky ze surovky - cca 3 mm silné.
Odhadem jsem na celou zbroj spotřeboval kolem 800 lamel a cca 100 m šňůrek.

I put the whole rawhide for cca 2-3 hours into the cold water in bathtub – just long enough to be shapy in hand, but not that long to soak too much water (in that case you must consider far greater shrinking effect). But remember that each rawhide behaves differently and so you must test it individually.

As a next step Idrew and sheared off stripes of the specified width and then I divided them into single lamellae. These lamellae usually shrank from width 2,5 and length 7,0 to 2,3 and 6,5 cm. Again you must take in account that each lamellae can behave differently (different rate inshrinking and soaking – it is natural material).

This is also the right time to shear a great few meters of rawhide cords – I recommend cca 3 mm thick. For all my armour I estimate the use of cca 800 pieces of lamellae and cca 100 m of rawhide cord.Tvarování / Shaping

Dokudbyly jednotlivé lamely ještě vlhké, bylo zapotřebí zaoblit rohy nůžkami - jinak by mohly o sebe nebo oblečení dřít.
Ostřihnuté lamely je potřeba zatížit a dát sušit na dobře větrané místo a pravidelně kontrolovat zda se nezkroutily či neplesniví.


While all lamellae pieces are still wet it is necessary to round off the corners with scissors – if not they could scratch one at another or at the clothing beneath. Shaped pieces must be pressed flat and place in a ventilated room and regulary check them whether they do not twist or mildew.
Děrování / Hole making

Po vysušení lamel přichází řada na děrovací kleště. Při volbě tvaru a děrování lamel jsem zvolil univerzální design - 8 děr rozmístěných po obvodu. To má výhodu, že nemusíte tolik hlídat jak tam lamelu dávat  (jedna jako druhá a vzájemně zaměnitelné) a v případě nutnosti můžete lamelu otočit vzhůru nohama, aby lépe pasovala při sešívání.

Pokud lamely nejsou před děrováním dost vyschlé = v ruce jsou pocitově měkké a nikoli tuhé a po ohybu se nevrací do původní pozice, dojde i ke scvrknutí dírek a bude nutné opětovné předírkování .. nehledě na to, že v příliš měkkém materiálu mají děrovací kleště tendenci uvíznout a tím ošklivě ztížit a protáhnout práci.
 

Zároveň je třeba nenechat lamely vyschnout úplně do tvrda - to se pak děrovat nedají nebo jen s obtížemi. Ideální stav pro děrování je, že lamelu ohnu v ruce a lamela již má tendenci se vracet do původní polohy a povrch je suchý - jediná trocha vlhkosti je ta uvnitř lamely.

Mě se osvědčilo dělat lamely po cca 50 ks - je to množství které v bytě nezabere tolik místa při sušení a ještě se dá celkem příjemně v jednom zátahu po vyschnutí proděrovat. Při 100 ks jsem už ke konci děrování objevoval síly modliteb :-)

Na obrázku jsou vidět již navoskované 8 dírkové lamely, dále větší 13 dírkové (o velikosti cca 10 x 2,5 cm), které jsem použil na chrániče nohou a dále destičky (velké cca 10 x 6 cm), které jsem použil na suknici upevněnou pod lamelovou vestu od pasu dolů.


When lamellae are well dried then it is time for hole making pliers. I have chosen universal shape and hole distributon – 8 holes placed around circuit. There is an advance in that you do not have to be so carefulhow to place the lamellae (one can be easily replaced by another) and you can also place it upside down if there is a need to better fit during binding and assembling.


If the lamellae are not well dried before hole making = they are soft not tough, they do not  turn to previous position after bending, the holes would shrink and you would have to make them again .. besides the pliers have a tendency to be captured in a too soft material (= wet rawhide) and thus to make your job much longer and great deal harder.


Do not let the lamellae dry completely "stone hard" - it is not possible or only with great effort to make holes then. Best condition for hole making is that I can still bent the lamellae in hand, lamellae has the tendency to turn to previous position and its surface is dry - the only little wetness left is inside the lamellae.

I can recommend to make cca 50 pieces of lamellae in one turn – that is an amount which does not take so much place during drying and one can manage the hole making in one row. When I did my 100 pieces serie I discovered the powers of prayers in the end :-)


In the picture can be seen 8 hole lamellae, 13 hole lamellae (size cca 10 x 2,5 cm), which I used for leg and arm guards and tablets (size cca 10 x 6 cm),which I used for battle skirt attached around waist just below vest.
Voskování / Vaxing

Protože samotná surovka chytá velmi snadno i vzdušnou vlhkost (o rose nebo dešti nemluvě) je nutné ji impregnovat před těmito vlivy - nejlépe přírodním včelím voskem. Pokud toto zanedbáme, tak zjistíme, že vlhká zbroj nečekaně změkla a neplní již obrannou funkci - a to je v bitvě zcela jistě špatně :-)

Voskují se pouze lamely a nikoli šňůrky!


Because the untreated rawhide absorbs very easily even the the air humidity (not talking about dew or rain) it is necessary to protect it against it –and bee wax is the best way. If you ignore that you can find that damp armour unexpectedly gets soft and does not work as a protective equipment at all – that is definitely bad in a battle :-)

Only lamellae are to be waxed not the cords!Máčení / Wax coating

Do rozehřátého vosku (ten na obrázcích ztuhlý - nedejte se zmást) jsem máčel lamely po skupinkách, aby práce rychle odsýpala. V tom mi pomáhal vlastnoručně zhotovený háček. Každou várku jsem máčel cca 30 sec - 1 min. Pokud byly pak lamely dobře a rovnoměrně pokryté voskem, tak jsem je důkladně oklepal od nadbytečného vosku a dal oschnout.


I put the lamellae into the molten bee wax in groups to speed up my job (wax inthe picture is solid so do not be confused). A simple hook helped mein this. I put each group for cca 30 sec – 1 min. If all lamellae were properly and evenly coated with wax I shrugged them to remove redundant wax and let them dry.Sešívání I / Binding I

Při sešívání jednotlivých lamel a konstrukci vesty jsem vycházel z těchto dvou zdrojů:

1. http://www.housemanticore.com/index.php/arts-and-sciences/18-metalsmithing/156-lamellar-armour

2. http://www.armourarchive.org/patterns/lamellar_templarbob/

Ramenní pásy, překrývání lamel a zapínání zbroje jsem si ovšem vyřešil po svém. R
amenní pásy tak, aby se mi snadno navazovalo na zbroj kolem hrudníku, překrývání lamel tak, aby rány sklouzávaly po zbroji jako déšť po taškách na střeše (=horní řada překrývá spodní) a zapínání tak abych se do toho mohl pohodlně a bez dopomoci obléci sám.

Při vlastním sešívání (provlékání surovkového provázku) stačí dotahovat jen středně silně, pokud se dotahuje na fest, tak při vyschnutí šňůrky dojde k přílišnému stažení až zkroucení celé sešité části.


Na obrázku je vidět vnější strana sešité zbroje. Při provlékání šňůrky (namočený proužek surovky) jsou neocenitelnými pomocníky šídlo a kleště.


I used followingweb sources for binding and vest construction:

1.http://www.housemanticore.com/index.php/arts-and-sciences/18-metalsmithing/156-lamellar-armour

2.http://www.armourarchive.org/patterns/lamellar_templarbob/

But I have done the shoulder bands, lamellae row overlapping and fastening according to my own needs. I customized the shoulder bands so they go naturally from the chest part of the vest, overlapping is done with the aim to let the blows slide down like the rain goes down the roof tiles (upper row goes over bottom row) and fastening is done in such a way that I can put it on myself without any assistance.

When binding (with the rawhide cord) use medium force, because if you do that with full effort the shrinking of the cord can make the whole part too tight or even twist it.

In the picture can be seen outer side of the binded armour. The useful helpers during binding with rawhide cord are awl and linemans pliers.Sešívání II / Binding II

Druhá - vnitřní - strana sešité zbroje. Surovková šňůrka má ty výhody oproti koženému řemínku, že se nesnadno přesekne a že i poškozená či přeseknutá drží na místě a nevyvléká se.. a také je mnohem levnější.


The other - inner - side of the tied armour. Rawhide cord has several advatages to leather cord – it is hard to cut it and even damaged or cut it still holds and does not rip .. and it is much cheaper.Vesta - zbroj / Vest - armour

Pohled na téměř hotovou zbroj (ještě bez lemování okrajů kůží a ochrany nohou). Zbroj již od pohledu působí (a také je) lehká, vzdušná, funkční a pevná. je vidět řešení ramen, kde vesta plynule přechází zepředu do ramenních pásů a ty opět na zádech do vesty - zde se hodí univerzální lamely.Take a look at almost finished armour (without edge leather lining and arm protection). Armour looks (and it also is) light, airy, functional and tough. Around shoulders can be seen the way the vest goes into the shoulder bands in the front side and on the back side how the bands go into the vest again – right here are universal lamellae perfect to use.Rameno - konstrukce I / Shoulder - construction I

Pohled na konstrukci ramene zvenčí.
Lamely se fakticky překrývají tak dobře že vždy jsou na sobě minimálně 2 jejich vrstvy a tím rapidně vylepší pevnost a ochranu.


View of the shoulder construction from outside. In fact the lamellae pieces overlap so good that at any place there are at least two layers of them and this greatly improves toughnes and protection.Rameno - konstrukce II / Shoulder - construction II

Pohled na konstrukci ramene zevnitř. Rameno jsem podložil klasickou kůží pro lepší ochranu kloubů a také pro zlepšení nosnosti v tomto místě, protože na ramenou celá váha zbroje spočívá.

View of the shoulder construction from inside. I have placed thick piece of cow leather underneath shoulder bands for better joint protection and to improve weight capacity in this place too, because the weight of the armour lies mostly in there.Lamelová zbroj - komplet zepředu / Finished lamellar armour - front

Takto vypadá hotová zbroj zepředu. Zapínání jako u vesty - přední - obvykle mi stačí jen opásat se opaskem a vše drží jak má. V otvorech pro ruce a u krku je okraj zbroje lemován jemnou kůží proti oděru. Pod pasem je připevněná krátká suknice, která mi poskytuje základní ochranu nohou při zachování maximální pohyblivosti a svobody pohybu.

Je dobře vidět i způsob překrývání lamel - rány stékají a nikde se nezachycují a nezadrhávají.


This is how it looks from the front after assembly. The fastening is like the ordinary vest has – in the front – I usually use only my belt around waist and it holds everything in place. Soft leather lining is placed in the holes for arms and around neck to prevent from scratching myself. There is attached a short skirt below the waist that gives me basic leg protection while keeping maximum freedom of movement

This gives a good view of the overlapping lamellae – all blows fall down with no chance to be caught or trapped.
Lamelová zbroj - komplet zezadu/ Finished lamellar armour - back

A tak vypadá hotová zbroj zezadu. Zbývá připevnit posledních pár pásů suknice ale jinak konečně hotovo :-)


And this is the armour from behind. Only a few tablet stripes of the skirt left to complete finishing but more or less it is done :-)Ochrana rukou a nohou / Arm and leg protection

Z dalších lamel jsem si udělal jednoduché chrániče předloktí (vlevo) a holení (vpravo). Stejný je i systém konstrukce s výjimkou chráničů holení.
U holení je způsob překrytí obrácený, protože chrániče byly původně původně připevněny místo suknice a měly mít i rozvolněné pohyblivé řady spojené nad sebou koženým řemínkem (proto 13. dírka uprostřed, dle konstrukce pro nohy ve www odkazu č. 2). Toto se mi ovšem neosvědčilo a tak jsem je přepracoval
.


I made simple arm (left) and leg/shin (right) protections from the remaining lamellae.The system of construction is much like the same except for the leg protection.

There is used a different way of overlapping, because those leg protectors had been originally fastened instead of skirt with moving lamellae rows which had been connected by leather cord (therefore 13 hole in the middle, according to www link no. 2). But later I found this arrangement bad for me and totally revised it.
Závěr / Conclusion

Vlastnosti / Properties:

Zbroj je perfektní v tom co jsem od ní čekal: minimální váha, vzdušná, dobře chrání. Zbroj je také odolná vlhkosti díky dobrému navoskování. Provedení je v rámci LH standardů (Living History) při maximálnímu přizbůsobení mým potřebám - žádné tupé kopírování nálezů bez špetky vlastní rozumové invence.
V kombinaci s prošívkou je ochrana srovnatelná či lepší než u nýtované kroužkové zbroje a váha méně než poloviční (samotná vesta 4-5 kg, komplet se suknicí cca 6,5 kg). Já používám pod zbroj pouze silnější vlněnou tuniku a považuji to za dostatečnou ochranu pro trénink či lehčí bitevní šarvátku.
Oproti kroužkové zbroji také mnohem lépe sedí na ramenou a nesvírá plíce - to znamená lepší pohyblivost, výdrž a pohodlí pro bojovníka.

The armour is perfect in all I have expected: minimal weight, airy, great protection. After treating with bee wax it is protected against damp and moisture. Everything is within LH standard (Living History) while maximally customized – no stupid copy of those few preserved finds with no individual approach for specific fighter needs.

The armour in the combination with padded underwear/gambeson gives the protection that is equal or better to rivetted chainmail and the weight is less then half of it (vest cca 4-5 kg, coplete with skirt cca 6,5kg). I use usually only a thick tunic under this armour and I think that it is adequate protection for sword fight training or smaller skirmishes.

When compared to the chainmail it also fits much better on the shoulders and does not clutch your lungs – that means greater mobility, endurance and comfort for a fighter.


Časová náročnost / Time needed:

Vzhledem k tomu, že na zkušenosti s výrobou lamelky ze surovky jsem si musel přijít sám tak cca 1 rok příležitostně po večerech tak, abych krom výroby měl čas i na jiné své zájmy .
Čistý čas by mohl být tak 1-2 měsíce pokud bych po večerech po práci nedělal nic moc jiného.
Nejdéle trvalo vždy sušení mokrých lamel a případné další namáčení pokud se při vysychání zkroutily a samozřejmě také chyby - obráceně sešité pásy lamel, jež pak bylo nutné rozmočit, rozešít a pak sešít správně.


According to noprevious experince with making rawhide lamellar armour I had to discover it on my own – It has taken cca 1 yr. of work - occasionally in the evenings in order to have some time for my other activities.

I estimate it all could take 1-2 months of pure time if I did nothing else in the evenings after work. The most time I lost was for drying lamellae and for wetting them again in case they got twisted during drying process and some other mistakes – binding upside down, need to wet itagain, unbind and bind properly.


Technická náročnost / Technical skill:

Zvládnekaždý i v podmínkách městského bytu, je potřeba jen trpělivost
.


Anyone can handle it even in town flat’s conditions you only need patience.


Co bych udělal jinak / What I would do differently:

- možná o něco větší lamelky....cca 3x8 cm nebo 3x10 cm

- uzlíky na šňůrkách bych většinou hodil na vnější stranu, sice to hůř vypadá, ale nezatrhávají pak o oblečení, takhle jsem je musel pracně zevnitř seštipovat- use probably bigger lamellae .. cca 3 x 8 cm or 3 x 10 cm

- I would put the knots on the cords outside, it looks worse but they do not catch at clothing, thus I had to trim them from inside


Cena / Price:

Nejdražší je vlastní práce, protože zde nelze takřka žádnou část prací provádět strojově (snad kromě stažení krávy).
2 kravské surovky 2 x 800,- Kč
pás pevné kůže kolem pasu: cca 400,- Kč
jemné kůže na lemy: cca 400,- Kč
moje práce: 20-40 000,- KčMost expensive is work itself, because almost no part of this job can be done by machine (except for the skinnig of the cow).

2 cow rawhide 2 x 32,- EUR (bought in Czech republic)

hard leather waist belt cca 16,- EUR (bought in Czech republic)

soft leather for edge lining cca 16,- EUR (bought in Czech republic)

my work 800 - 1600,-EUR (everywhere)


publikováno v říjnu 2012

published in October 2012


-----------------------------------------------------------------------------
návštěvníků stránky
celkem88 975
tento týden399
dnes23